top of page

Privaatsuspoliitika

Green Forest on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatud töötlemistoimingute vastutav töötleja on Green Forest OÜ (reg. kood 11401423).

 

Isikuandmete kogumine ja koosseis

Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

 • Sinu poolt meile avaldatud isikuandmed. Näiteks kontaktandmete (sh Sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil.

 • Tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed (nt kirjavahetuse vahendusel edastatavad isikuandmed).

 • Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel. Green Forest võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni).

 • Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed. Näiteks veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu.

 • Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed.

 • Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (näiteks tellimuste ajaloo nimistu).

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie esinduses ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi ja toodete osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamise eesmärk ja õiguslik alus

Seadusest tulenevate isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid:

Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid, selleks, et teavitada kliente Green Foresti tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Õigustatud huvi tähendab Meie huvi enda ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Tooteid turul. Töötleme Sinu isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

 • usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, mis hõlmab isikuandmete töötlemist pettuste vältimiseks;

 • kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parandada teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

 • Veebisaidi, meie sotsiaalmeedia lehekülgede ja teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. Kasutame kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või infoühiskonnateenuste analüüsiks, nende kanalite töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Sinu käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;

 • kampaaniate korraldamiseks, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;

 • võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

 • organisatsioonilised eesmärgid. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning edastamaks isikuandmeid kontserni piires sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas klientide või töötajate isikuandmete töötlemiseks;

 • võime jagada isikuandmeid, kui teeme äritehingut või peame läbirääkimisi äritehingu üle, mis hõlmab kogu meie äri või vara müümist või üleandmist. Need tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist või pankrotitehingut või menetlust;

 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

 • vajadusel kasutame andmeid ka Sulle erakordsete teadete saatmiseks seoses tootja poolt väljastatud ohutustegurite või tagasikutsumisprogrammidega.
   

Töötleme Sinu isikuandmeid ka Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

Kui isikuandmete töötlemine muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid koguti, siis analüüsime seda töötlemise võimalikkust hoolega kooskõlas andmekaitse seadusandlusega (isikuandmete kaitse üldmäärus, 2016/679, artikkel 6(4). 

Isikuandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Green Forest avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Green Forest teenuseid. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport, reklaami- ja turunduspartnerid; makseteenuseid osutav partner; võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, arvete edastamise teenuse osutajad. Edastamine toimub vaid tingimusel, et edastamise eesmärk on seaduslik ning kolmanda isiku poolt toimub töötlus lepingu alusel, milles mh kohustub kolmas isik hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Kogutud isikuandmete muutmine ja Sinu õigused

Isikuandmete töötlemisel on Sinul kui andmesubjektil järgnevad õigused:

 • Sul on õigus saada teavet kogutud isikuandmete kohta.

 • Sul on õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Sinu õigust töödeldavate isikuandmete koopiale.

 • Sul on õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele.

 • Sul võib olla õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on sul õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel. Koos andmete kustutamisega lõppevad ka kõik teile ette nähtud personaalsed soodustused.

 • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.

 • Sul on andmete ülekandmise õigus ehk Sul tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.

 • Sul on õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Sinu isikuandmete töötlemine on seaduspärane.

 • Sul on õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud kahju.

 • Õigused seoses automatiseeritud töötlusega tähendavad, et andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel isikuandmete töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;

 • Sul on õigus pöörduda kaebusega Meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Võime koguda veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Sinu kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse brauseri poolt arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Sinu harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Sind teenuse sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
Kasutame sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad meie partnerite veebisaidid, mis on seotud meie veebisaidiga. Nende küpsiste tekkimist meie ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
Küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebisaidil, infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebisaidi funktsioonid külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Isikuandmete kaitse

Green Forest rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Säilitame isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmeid säilitame kuni 5 aastat alates viimasest tellimusest või hooldustööst. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.
Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

 

Turvalisus

Kõiki Green Forest e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Juhul kui toimub isikuandmetega seonduv rikkumine, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul ja korras Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekte. Kõik Green Foresti veebilehel, e-poes ja hoolduse andmebaasis olevad andmed on krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning need teadmiseks võtnud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest meie veebilehel ja võimalusel e-posti teel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil jaanus.tiit@greenforest.ee 

Käesolevaid privaatsustingimusi on viimati muudetud aprill 2021.

bottom of page